Integritetspolicy – Presentkortstjänst


1. Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

S-Banken Abp
Postadress: S-Banken Abp,
PB 77, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34,
00510 HELSINGFORS FO-nummer: 2557308-3

 

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

S-Banken-koncernens dataskyddsombud
Postadress: S-Banken Abp,
PB 77, 00088 S-GRUPPEN
E-postadress: tietosuojavastaava@s-pankki.fi

 

3. Registrets namn

Presentkortstjänstens kundregister

 

4. Ändamål med behandling av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Vi samlar in och lagrar personuppgifter om företagskundernas kontaktpersoner och mottagarna av presentkortsbeställningarna för att kunna behandla och leverera beställningarna och för att betjäna kunderna.

Vi behandlar personuppgifter för att bevaka den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Vårt berättigade intresse är att genomföra avtalet mellan presentkortstjänsten och det företag som är kund hos presentkortstjänsten, så att det går att utföra beställningen.


5. Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar dina nedannämnda personuppgifter som ingår i presentkortstjänstens kundregister:
• namn
• telefonnummer
• e-postadress.

 

6. Mottagare av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i elektroniska system och tjänster för de ändamål som avses i denna integritetspolicy. För att tillhandahålla system- och stödtjänster anlitar vi underleverantörer, till vilka personuppgifter kan utlämnas till den del det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Vi ser till att våra partner har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifterna på det sätt som krävs enligt lagstiftningen.
Vi kan lämna ut personuppgifter även till myndigheter i lagstadgade fall till exempel vid svar på myndigheternas begäran om information.

 

7. Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter översänds inte till länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

8. Lagringstid för personuppgifter eller kriterier för fastställande av lagringstid

Personuppgifter som lämnats in i samband med en presentkortsbeställning raderas ur registret sex månader efter beställningen.


9. Personuppgiftskällor och uppdatering av personuppgifter

De personuppgifter som ingår i detta register samlar vi in av beställaren när hen beställer presentkort på vår webbplats eller kontaktar vår kundtjänst.


10. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få vår bekräftelse om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Om vi behandlar personuppgifter som rör dig har du rätt att få en kopia av dem. Vi kan ta ut en rimlig administrativ avgift för eventuella ytterligare kopior som du begär.

Om du gör begäran i elektronisk form och du inte har begärt något annat format, tillhandahåller vi uppgifterna i elektroniskt format, förutsatt att vi kan tillhandahålla dem på ett datasäkert sätt. Vi skickar en kopia av de personuppgifter som behandlas i elektroniskt format per e-post.

Du har också rätt att be oss rätta eller radera dina personuppgifter.

I vissa situationer har du också rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att i övrigt göra invändningar mot behandling.

Du kan lämna en begäran om utövande av rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till lahjakorttipalvelu@sok.fi. I begäran ska du förutom ditt namn ange de övriga specificerande uppgifterna om beställningen eller kontakten, såsom beställningsnummer, namn på det företaget som beställningen gjorts för eller beställningstidpunkt, så att uppgifter om beställaren kan sökas i registret.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är lagenlig, har du rätt att framföra ett klagomål eller ta kontakt med dataombudsmannens byrå som är tillsynsmyndighet på tietosuoja.fi.