Registerbeskrivning

Användning av personuppgifter S-Banken Ab hanterar personuppgifter enligt lagen om personuppgifter och lagstiftningen om kreditinstitut och sörjer för att kundens integritetsskydd och banksekretessen iakttas vid hanteringen av personuppgifter. Personuppgifter hanteras vid skötseln av S-Bankens tjänster, verksamhet och kundrelationer. Uppgifterna används också vid till kunderna riktad marknadsföring.

Banksekretessen begränsar bankens frihet att överlåta uppgifter som är i bankens besittning till utomstående utan medgivande av personen som uppgifterna avser, utom i fall där detta är påbjudet av lag. Uppgifterna hämtas av själva den registrerade personen eller dennes ombud, ur offentliga register som förvaltas av myndigheter, av företag som idkar kreditverksamhet, ur registren över kreditupplysningar och betalningsstörningar samt av magistraten.

Då en affärs- eller tjänstetransaktion förutsätter det kan S-Banken spara samtal och meddelanden samt en uppgift om att kunden har identifierats för att verifiera innehållet i budskapen och personens rätta identitet.

Registerbeskrivning enligt 10§ Personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig S-Banken Ab

Kontaktuppgifter Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

Postadress: PB 77, 00088 S-GRUPPEN, tfn 010 76 8011  Webbplats: www.s-lahjakortti.fi

Person som handlägger registerärenden eller kontaktperson S-Bankens Presentkortstjänst                 

Kontaktuppgifter: S-Banken Ab, PB 77, 00088 S-GRUPPEN, tfn 010 76 8011

Registrets namn S-Banken Ab:s presentkortstjänsts kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter / registrets ändamål

Registrets ändamål är skötsel av till bankverksamhet anknutna uppgifter och tjänster. Uppgifterna i registret används dessutom för affärsutveckling, förvaltning av kundrelationer, direktmarknadsföring och skötsel av i lag föreskrivna förpliktelser att informera myndigheter.

Utom av S-Banken hanteras kunduppgifterna av S-Bankens ombud som är bundna av den i lagen om kreditinstitut påbjudna banksekretessen.

Registrets informationsinnehåll - namn, adress, postadress, hemkommun, telefonnummer, e-postadress, - Datum då kundrelationen inleddes       - födelsedatum, personbeteckning eller FO-nummer    - förbud mot marknadsföring, - Uppgifter om relationen (uppgifter om tjänster, ansökningar eller uppdrag)

I regel använda informationskällor Uppgifterna i systemet ackumuleras på basis av de uppgifter som kunden genom avtal eller annars tillställer banken. Dessutom inhämtas uppgifter enligt lag av myndigheter, företag som idkar kreditverksamhet, magistrater och ombud.

I regel förekommande utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet Uppgifter utlämnas regelbundet - till myndigheter i av lag föreskrivna fall, - till företag i samma konsolideringsgrupp inom i lag föreskrivna gränser.

Uppgifter överlåts inte till mottagare utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet.

Principerna för skyddet av registret A. Det manuella materialet (förvaringsplats och skydd)

Avtalen och alla andra dokument som innehåller kunduppgifter och som hanteras manuellt förvaras efter initialhantering i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Endast de anställda inom S-Banken, S-Bankens ombud och anställda inom företag som verkar på uppdrag av S-Banken och för S-Bankens räkning som är förpliktade till banksekretess har rätt att hantera manuellt sparade kunduppgifter.

B. Elektroniskt sparade uppgifter (principerna för rätten att använda registret, övervakning av dess användning och fysiskt skydd för anläggningarna)

Endast namngivna anställda i S-Banken och i företag som arbetar på uppdrag av S-Banken och för S-Bankens räkning som har rätt att hantera registret och underhålla uppgifterna i registret. Varje utsedd användare har en personlig användar-ID och ett lösenord. Varje användare har enligt och på grund av banksekretessen tystnadsplikt rörande uppgifter som kommer till hans kännedom.