Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

  Henkilötietojen käyttö S-Pankki Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään S-Pankin palvelujen, toiminnan ja asiakassuhteiden hoitamista varten. Tietoja käytetään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin.

Pankkisalaisuus rajoittaa pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä maistraatilta.

Liike- tai palvelutapahtuman niin vaatiessa S-Pankki tallentaa puheluja ja viestejä sekä tiedon asiakkaan tunnistamisesta varmistaakseen viestin sisällön ja henkilön oikeellisuuden.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä S-Pankki Oy

Yhteystiedot Käyntiosoite: Fleminginkatu 34 00510 Helsinki

Postiosoite: PL 77 00088 S-ryhmä puh. 010 76 8011 Internetsivut: www.s-lahjakortti.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö S-Pankin Lahjakorttipalvelu

Yhteystiedot: S-Pankki Oy PL 77, 00088 S-ryhmä puh. 010 76 8011

Rekisterin nimi S-Pankki Oy:n lahjakorttipalvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin tarkoituksena on pankkitoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään lisäksi liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin, suoramarkkinointiin sekä lakiin perustuviin viranomaisten informointivelvollisuuksien hoitamiseen.

S-Pankin lisäksi asiakastietoja käsittelevät S-Pankin asiamiehet, joita sitoo luottolaitoslain mukainen pankkisalaisuusvelvoite.

Rekisterin tietosisältö - nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, puhelinnumerot, sähköpostiosoite - Asiakassuhteen alkamispäivä - syntymäaika, henkilötunnus tai yritystunnus - markkinointikielto - Asiointitiedot (tiedot palvelu-, sopimus-, hakemus- tai toimeksiantotiedoista)

Säännönmukaiset tietolähteet Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkaan pankille joko sopimuksella tai muulla tavalla antamista tiedoista. Lisäksi tietoja saadaan lakiin perustuen viranomaisilta, luottotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä, maistraatilta ja asiamiehiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti - viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa - samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Sopimukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan pankkisalaisuuden piirissä olevilla S-Pankki Oy:n työntekijöillä, asiamiehillä sekä S-Pankin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Ainoastaan määrätyillä S-Pankin työntekijöillä sekä S-Pankin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä ja asiamiehillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen pankkisalaisuuden mukaisesti ja nojalla.